HelpdeskEssco - Bussines ContinuityKontakt
svkmedzeng
medz

IT Outsourcing

Pojem IT outsourcingu už v súčasnej dobe nie je ničím novým. Ide o využitie externej firmy na zabezpečenie vlastných IT potrieb. Vzhľadom na veľkú dynamiku prostredia informačných technológií v súčasnej dobe, predstavuje pre firmu ktorá je závislá na informačných technológiách často nutnosť.

Komplexná starostlivosť o IT infraštruktúru firmy predstavuje z dlhodobého hľadiska strategický prvok, ktorý by mal byť v hierarchií firmy umiestnený medzi najvyššími priečkami. Súčasná previazanosť informačných technológií na takmer každú činnosť vo firme, stavia informačné technológie veľmi vysoko v dôležitosti jednotlivých firemných zložiek.

Outsourcing predstavuje modulárne riešenie (kompletný resp. selektívny outsourcing). Na základe zmluvy SLA (Service Level Agreement) je možné presne vyšpecifikovať zodpovednosť odberateľa a dodávateľa služby a jasne vyčleniť oblasti, za ktoré jednotlivé strany zodpovedajú. Z hľadiska rozsahu je možné služby poskytované vrámci outsourcingu rozčleniť do nasledovných kategórií:

  • reaktívne služby > sú služby, ktoré reagujú na vzniknutý problém a odstaňujú ho.

  • proaktívne služby > sú služby, ktoré prostredníctvom neustáleho monitoringu, zisťujú či neexistuje riziko vzniku problému, čím je možné vzniku problému predchádzať.

  • Prevádzka IT > Zahŕňa väčšinu etáp životného cyklu IT tak, aby bolo možné zaručiť garanciu kvality a dostupnosti.

  • Kompexný outsourcing

Výhody outsourcingu:

  • Presun zodpovednosti > partner preberá zodpovednosť a ručí za poskytnutú službu.

  • Profesionalita > odpadá problém získavania kvalifikovaných odborníkov. Tím ľudí dokáže z kvalitatívneho hľadiska poskytnúť vyššiu pridanú hodnotu ako jednotlivec.

  • Flexibilita > udržanie kroku s dynamickými zmenami v IT prostredí a rýchlejšie prispôsobenie sa potrebám.

  • Nižšie náklady > možnosť alokácie uvoľnených vnútorných zdrojov na hlavné zamerania firmy. Odpadajú náklady na odborné školenia zamestnancov.